Konsultant naukowy ds. fermentacji (umowa – zlecenie lub o dzieło)

 Konsultant naukowy ds. fermentacji  (umowa – zlecenie lub o dzieło)

Wawrzyszów, dnia 27.04.2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe
PIK Płuciennik I Kołacz

Spółka Jawna

Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów

 

NIP 7990001142

KRS 0000565551

 

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu badawczego pn. „Wdrożenie nowej gamy napojów funkcjonalnych będących wynikiem prac badawczych”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek realizowanego przez Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, P.P.H. PIK Płuciennik i Kołacz, Sp. j. ogłasza z dniem 27.04.2018 r. ogłasza:

 

nabór na stanowisko:

Konsultant naukowy ds. fermentacji

(umowa – zlecenie lub o dzieło)

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe z zakresu: biotechnologii, mikrobiologii, fermentacji, które maja głównie na celu przeniesienie technologii do skali produkcyjnej. Projekt dotyczy wdrożenia nowej gamy napojów funkcjonalnych bazujących na procesie fermentacji.

 

1.      Wymagania stawiane oferentom:

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

·      wykształcenie wyższe z zakresu biotechnologii lub pokrewne

·      stopień naukowy doktora lub wyższy,

·      doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia (biotechnologia, mikrobiologia, fermentacja)

·      udokumentowany dorobek naukowy w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia (wskazanie co najmniej 5 publikacji naukowych),

·      udział w projektach badawczo-rozwojowych z zakresu przedmiotu zamówienia.

·      Zgłoszenia patentowe  z dziedziny biotechnologii bądź pokrewne (autorstwo, współautorstwo).

 

2.      Wymiar zaangażowania:

Prace te planowane są do wykonania w 4Q 2019 roku, łącznie przewidywany czas 88 h.

 

3.      Dodatkowe informacje:

·         Z wybranym oferentem, zostanie podpisana umowa warunkowa  - planowany termin podpisania umowy warunkowej – maj 2018 r.

·         Warunkiem wejścia w życie i realizacji umowy jest zakwalifikowanie do dofinansowania wniosku Zamawiającego o udzielenie pomocy finansowej w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek realizowanego przez Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 dla projektu badawczego pn. „Wdrożenie nowej gamy napojów funkcjonalnych będących wynikiem prac badawczych

 

4.      Ocena oferty – łączna cena brutto – 100%

 

5.      Oferta winna zawierać:

·        Dane osobowe,

·        Opis wykształcenia i stopień naukowy,

·        Opis doświadczenia,

·        Opis dorobku naukowego związanego z przedmiotem zamówienia,

·        Łączną cenę brutto

 

6.      Procedura wyboru:

·         Dostarczenie oferty wraz z potwierdzeniem wymagań zgodnie z pkt. 1

·         Sprawdzenie wymagań określonych w ogłoszeniu. Na tym etapie przewiduje się wyjaśnienie wszelkich niejasności dotyczących ofert. Oferta zostanie odrzucona w przypadku niespełnienia wymagań uznanych za Zamawiającego za konieczne.

·         Dalsza ocena oferty, na którą składa się ocena warunków handlowych

·         Wybór oferenta, który został najwyżej oceniony.

 

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 08 maja 2018 roku do godziny 12.00 za pośrednictwem:

·         poczty elektronicznej na adres: lub: dawid.pluciennik@wodapierrot.pl

·         poczty, kuriera lub osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe PIK Płuciennik I Kołacz, Spółka Jawna, Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego.

 

Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela p. Dawid Płuciennik pod adresem email:

dawid.pluciennik@wodapierrot.pl

Aplikuj na to stanowisko

Organic Food

Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, którego misją jest ułatwić Wasze życie dostarczając każdemu wysokiej jakości wyroby wyprodukowane na bazie naturalnej wody źródlanej w każde wskazane przez Was miejsce, aby oszczędzić Wasz czas i zapewnić maksymalną satysfakcję z konsumpcji naszych towarów.

 

Kontakt

info@wodapierrot.pl
(48) 618 63 71
Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów